Jelentkezés az első osztályba

2017. március 6 – 7. (hétfőtől-keddig)

8.00 órától 17.00 óráig

A jelentkezés írásban történik, a tájékoztató mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével. A jelentkezési lapon egy intézményt lehet megjelölni, azon belül külön veendő számításba egy-egy iskola emelt szintű/tagozatos/többlet óraszámú osztálya illetve az általános tantervű osztálya (a sorrend egyben prioritást is jelent). A jelentkezést a megjelölt intézményhez kell benyújtani. A jelentkezéskor a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást be kell mutatni. (óvodai szakvélemény vagy szakértői bizottság által kiállított beiskolázási javaslat vagy szakértői vélemény).

A jelentkezéshez szükséges jelentkezési lap 2017. február 6-tól (hétfő) valamennyi állami fenntartású helyi általános iskolában beszerezhető, illetve iskoláink honlapjáról letölthető.

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat iskolát. Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a kormányhivatal által közzétett időpontban – köteles beíratni az általános iskola első évfolyamára. Az iskolai beiratkozás idejéről a kormányhivatal hirdetményt tesz közzé a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal. A felvételt biztosító iskola tájékoztatja a szülőket (gondviselőket) a beiratkozás időpontjáról.

A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A felvételről az iskola igazgatója dönt. A felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy kérelmet elutasító döntést hoz. Döntését – jogszabályban meghatározott formában – írásban közli a szülővel (gondviselővel). Az iskolába felvett gyermekek osztályba való beosztásáról – a szakmai munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével – az intézményvezető dönt.

 

 

A jelentkezési lap innen letölthető: https://www.dropbox.com/s/igla1spafz5huse/JELENTKEZ%C3%89SI%20LAP.docx?dl=0

 

 

Szervátiusz Jenő

 

 Általános Iskola

X. Kőbányai út 38.

 

Kedves Szülők!

 

Iskolánk Kőbánya nagy múltú és hagyományú, 1910-ben alapított intézménye.

A 2017/2018. tanévben a hagyományos első osztályos programok indítását tervezzük:

 

1. a      úszás (heti 3óra) + angol        tanító: Tóthné Zsótér Sarolta / Kissné Kertész Réka

1. b      úszás (heti 2óra) + angol        tanító: Kopócsi Tiborné / Feketéné Péter Klára

 

Mindkét első osztályban a szótagoló-elemző módszeren alapul az olvasás, írás tanítása.

 

Az angol nyelvet az első évfolyamtól tanulják a gyerekek, a 3. évfolyamtól heti 2-4-5 órában, csoportbontásban.

A mindennapos testnevelés megvalósítását a személyi feltételek mellett létesítményeink: tornaterem, műfüves sportpálya, fedett kosár-és teniszcsarnok garantálják.

Az oktatómunkát és a tanulást az iskolai könyvtár, interaktív táblák, számítógépes programok és a mai igényeknek megfelelő informatikai kabinet, folyamatos internet használat segíti, és biztosítja az eredményes munkát.

Oktató-nevelő munkánkban elsődlegesnek tartjuk az egészséges életstílus, életmód kialakítását, a szellemi és testi fejlődés harmóniáját.

 

TERVEZETT BEISKOLÁZÁSI PROGRAMUNK A 2017-2018. TANÉVRE

 

CSALÁDI NAP

Idő: 2016. november 26.      9.00-11.00

A nagycsoportos óvodások és szüleik, megismerkedhetnek iskolánkkal, és a leendő elsős tanítónénikkel. A gyermekek számára kézműves, és játékos foglalkozásokat tartanak az alsós tanító nénik.

 

SULI VÁRÓ

Játékos iskola előkészítő foglalkozások leendő első osztályosoknak. A foglalkozásokat a leendő elsős tanító nénik, angolt és testnevelést tanítók vezetik.

Idő:

2017. január 10.        16.30-17.15

2017. január 17.        16.30-17.15

2017. január 24.        16.30-17.15

2017.január 31.         16.30-17.15

 

JÁTSZÓHÁZ

Idő: 2017. február 9-10.       14.00- 17.00-ig.

Ügyességi és játékos feladatok nagycsoportos óvodásoknak.

Ismerkedő beszélgetés a szülőkkel, tájékoztatás a beiratkozással kapcsolatban.

 

A szülők előzetes érdeklődését is szívesen várjuk személyesen vagy telefonon: 260-8457.

www.szervatiusz.net

 

Budapest, 2016. október

 

Németh Judit

 

     igazgató

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSOK ISKOLÁBA JELENTKEZÉSÉNEK MÓDJÁRÓL

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. A tanköteles korú gyermekeket az iskola első évfolyamára a kormányhivatal által meghatározott időszakban kell beíratni. A kormányhivatal hirdetményben közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, valamint az iskolai beiratkozás idejét. A hirdetmény az általános iskolák honlapjára is felkerül, a plakátot a köznevelési intézmények kifüggesztik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében a tanulói jogviszony a jelentkezés alapján történő felvétel útján keletkezik, és a beíratás napján jön létre. A Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában, Budapest X és XVII. kerületi illetékességi területén működő általános iskolákban a beiratkozás előtt előzetes jelentkezést tartunk, amely tájékozódási célt szolgál.

Azoknak a gyermekeknek a jelentkezését várjuk, akik a Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartású kerületi iskolákon kívül más fenntartású (egyház, alapítvány) iskolába, illetve másik tankerületi központ fenntartásában és illetékességi területén működő iskolába előzetesen nem jelentkeztek, illetve nem nyertek felvételt.

A jelentkezés benyújtásához rendelkezésre álló időpont:

 

 

                                                                                                   Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó

 

                                                                                            Kelet-Pesti Tankerületi Központ igazgatója