O k t a t á s i H i v a t a l

 

Tájékoztató a diákok, a szülők és az általános iskolák számára a középfokú beiskolázás rendjéről, valamint a 2016/2017. tanévi központi írásbeli vizsgákról

A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, a rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásához kapcsolódó aktuális határidőket a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Jelen ismertetőnk segítséget kíván nyújtani a tájékozódásban, ám nem pótolja az említett jogszabályok ismeretét.

Felhívjuk a figyelmet az www.oktatas.hu oldalon a Köznevelés\Középfokú felvételi eljárás\Aktuális beiskolázási időszak (2016/2017. tanév) menüpontban megtalálható – Felvételi a középfokú iskolákban a 2016/2017. tanévben című – kiadványra, amely részletes információkat tartalmaz a középfokú felvételi eljárás menetére vonatkozóan.

1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

A középfokú felvételi eljárás keretében az intézmény a felvételi kérelmekről

– vagy kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmények (a továbbiakban: tanulmányi eredmények) alapján,

– vagy gimnázium és szakgimnázium esetén a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga (a továbbiakban: központi írásbeli vizsga) eredményei alapján,

– vagy gimnázium és szakgimnázium esetén a tanulmányi eredmények, továbbá a központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredményei alapján

dönthet.

A felvételit szervező intézmény további írásbeli vizsgán való részvételt a jelentkezőktől nem követelhet meg.

Helyi szervezésű, szóbeli vizsgát csak az a középiskola szervezhet, amelyik előírja a központi írásbeli vizsgán való részvételt. A szóbeli vizsga az általános felvételi eljárás időszakában, az írásbeli vizsgák lebonyolítása után a tanév rendjében meghatározott időpontban (2017. február 20. – március 9. között) tartható meg. A szóbeli vizsgák megszervezésére minden középiskola legalább három napot köteles kijelölni a fentiekben meghatározott időszakon belül.

Ha a középiskola nemzetiségi nevelés-oktatást folytat, akkor a központi magyar nyelvi feladatlapok helyett helyben készített, nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsort használhat, de ebben az esetben felvételi eljárásában köteles a központi matematika írásbeli vizsga eredményét figyelembe venni. Az intézmény ekkor is köteles a központi írásbeli vizsgát mindkét tantárgyból megszervezni.

A helyben készített, nemzetiségi nyelvű szövegértési vizsgát az általános felvételi eljárás időszakában lehet megszervezni, a helyi sajátosságoknak megfelelően, célszerűen a szóbeli vizsgák időszakában (2017. február 20. - március 9. között). Ezen vizsgák napja azonban nem eshet egybe egyik központi írásbeli vizsga napjával sem.

Ha a középfokú iskola művészeti vagy testnevelési tanulmányi területen hirdet felvételt, további készségek, képességek meglétét is vizsgálhatja.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezés esetén a felvételi kérelmek elbírálásakor a tehetségbeválogatáson szerzett minősítést, valamint a központi írásbeli vizsga eredményeit kell figyelembe venni mindkét tárgyból.

A 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli vizsgáit a magyar nyelvi és a matematikai kompetenciákat mérő központilag kiadott, egységes feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint kell megszervezni. Mindhárom korcsoport számára (a 6, ill. a 8 évfolyamos gimnáziumi, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli vizsgájához) külön feladatlap és javítási-értékelési útmutató készül.

Amennyiben a középiskola valamely tanulmányi területén előírja a központi írásbeli vizsgán történő részvételt, mindkét tantárgyból köteles megszervezni azt.

 

A központi írásbeli vizsgán elérhető eredménynek az iskola felvételi eljárásában a megszerezhető összesített eredmény, felvételi összpontszám minimum 50%-át kell képviselnie. A középiskola választhat, hogy melyik tárgyból (magyar nyelv és/vagy matematika) kéri az adott tanulmányi területen a központi írásbeli vizsga eredményét. Lehetséges tehát, hogy egy adott tanulmányi területen csak egy tárgy (magyar nyelv vagy matematika) eredményét írja elő (számítja be) az iskola a felvételi teljesítmények értékelésébe. Ha az iskola felvételi eljárásában csak az egyik tárgyból elért írásbeli eredményt számítja be, akkor annak az egy írásbeli eredménynek kell az elérhető összesített eredmény, felvételi összpontszám minimum 50%-át képviselnie. Lehetséges az is, hogy egy adott tanulmányi területen az egyik tantárgyból elért eredményeket nagyobb súllyal számítják be, mint a másikét. Természetesen a felvételi tájékoztatóban ezeket a szabályokat nyilvánosságra kell hozni.

Mindezek miatt a felvételiző diáknak az az érdeke, hogy mindkét tárgyból jelentkezzen a központi írásbeli vizsgára.

2. A központi írásbeli vizsgák időpontja

A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan az alábbi időpontokban kell megszervezni:

– a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2017. január 21-én 10 órától,

– a pótló írásbeli vizsgát a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára 2016. január 26-án 14 órától.

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

3. A központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzéke

A központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2016. november 15-éig közzéteszi a honlapján (www.oktatas.hu).

Felhívjuk figyelmüket, hogy a középfokú iskoláknak 2016. október 20-áig felvételi tájékoztatójukban nyilvánosságra kell hozniuk felvételi eljárásuk rendjét. A középfokú iskolák felvételi tájékoztatója tartalmazza:

– a középfokú iskola OM azonosítóját, feladatellátási helyenként a meghirdetett tanulmányi területek leírását, az azokat jelölő belső kódokat,

– a középfokú iskola felvételi eljárásának rendjét,

– a felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módját, szabályait, ezen belül különösen az EMMI rendelet 27. § (2) bekezdésében szereplő szempontok alapján a teljesítmények értékelésének módját és figyelembe vételének arányait,

– a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályokat,

– ha az iskola szóbeli vizsgát vagy az EMMI rendelet 27. § (5) bekezdés szerinti képesség-, készségfelmérést szervez, a vizsga vagy a felmérés követelményeit, időpontját és helyét,

– ha az adott középfokú iskola nem készít fel érettségi vizsgára, az arra vonatkozó tájékoztatást,

– ha a többcélú köznevelési intézmény az általános iskola feladatai mellett a középfokú iskolai feladatok közül legalább egyet ellát, annak szabályait, hogy az iskola tanulója milyen, a pedagógiai programban meghatározott feltételekkel léphet a középfokú iskolai évfolyamokra.

A felvételi tájékoztató részét képezik a központi írásbeli vizsga szervezésére, illetve e vizsga eredményének az adott iskola felvételijébe való beszámítására vonatkozó egyedi, valamint a felvételi lebonyolításával kapcsolatos egyéb technikai információk (pl. az iskola kéri a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap másolatának csatolását a jelentkezési laphoz) is.

4. A tanuló jelentkezése a központi írásbeli vizsgára

A tanulóknak 2016. december 9-éig, a mellékelt „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” (1. sz. melléklet) benyújtásával kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára. A jelentkezési lap sokszorosítható. Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezéskor kell majd használni. A jelen eljárásban szereplő „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAPOT” abba a vizsgát meghirdető középiskolába (a megfelelő feladatellátási helyre) kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg. A központi írásbeli vizsgát szervező iskola minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni.

Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára. A tanuló teljesítményének megítélését a központi írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja. Kérjük, hogy a tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – vigyenek magukkal. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez

 

rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

Az Nkt. 4. § 3. és 25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók középfokú felvételi eljárásban való részvételére vonatkozó speciális információkat jelen levél 2. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben a tanuló látási fogyatékos, ezért vizsgájához a feladatlap speciális előállítását igénylik, akkor az igényléshez szükséges formanyomtatvány beszerzéséhez vegyék fel a kapcsolatot a központi írásbeli vizsgát szervező középiskolával.

5. A központi írásbeli vizsga időigénye és a feladatlapok tartalma

A központi írásbeli vizsgákhoz a feladatlapokat a vizsgák típusa és az évfolyamok szerint külön-külön megszervezett bizottságok készítik el. A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. A feladatlapokra vonatkozóan részletes tájékoztató található a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2016/2017. tanév) menüpontban.

Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai szintén a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók menüpontban tekinthetők meg.

6. A feladatlapok értékelése

Tekintve, hogy a tanulónak a központi írásbeli vizsgán szerzett pontszámait valamennyi vizsgát előíró intézménynek el kell fogadnia, rendkívül fontos a feladatlapok egységes értékelhetősége és értékelése. Az egységes értékelhetőséget a feladatlapok összeállítóinak, az értékelés egységességét a középiskoláknak kell biztosítaniuk.

7. A kiértékelt feladatlapok megtekintése

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni.

A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

A fentiekről a vizsgázókat a központi írásbeli vizsgák megkezdése előtt a vizsgát szervező iskolának tájékoztatnia kell. A jogszabály arra nem ad lehetőséget, hogy a tanuló által megoldott, a középiskola által kijavított feladatlapot vagy annak fénymásolatát másik középfokú iskola bekérje és felülvizsgálja, újra értékelje. Az egyes iskolák felvételi eljárásán belül azonban a központi írásbeli vizsgán elért pontszám eltérő súllyal szerepelhet.

8. Az eredmények közzététele, a felvételi eljárás további menete

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – a Hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített értékelő lapon – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat 2017. február 9-éig. A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg. A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, tanulói adatlapját (a továbbiakban együtt felvételi lapok), és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

A 9. évfolyamra történő jelentkezés esetén az általános iskola a felvételi lapokat a KIFIR rendszerben állítja elő, és továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskolá(k)nak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak (az adatlapon meghatározott címre). Az Nkt. 51. § (3) bekezdése szerint a többcélú intézményben általános iskolai tanulmányaikat befejező tanulók a pedagógiai programban meghatározottak alapján folytatják tanulmányaikat a megfelelő iskolatípus szerinti nevelés-oktatásban. Az általános felvételi eljárás során használatos felvételi lapokat nekik nem kell kitölteniük abban az esetben,

 

ha csak a saját iskolájukban kívánnak részt venni a középfokú felvételi eljárásban olyan tanulmányi területen, amelyhez a pedagógiai programban előírt feltételeket teljesítik. Az iskola azon 8. évfolyamos tanulói, akik más középfokú iskolákba való jelentkezést is meg kívánnak jelölni, vagy helyben, olyan tanulmányi területen kívánnak továbbtanulni, amelyhez a pedagógiai programban előírt feltételeket nem teljesítik, részt vesznek a felvételi eljárásban. Ki kell tölteniük és be kell nyújtaniuk a tanulói adatlapot, és be kell nyújtaniuk a jelentkezési lapot minden választott középfokú iskolába. A tanulói adatlapon saját középiskolájuk tanulmányi területei közül csak ezeket a tanulmányi területeket kell feltüntetniük. Saját iskolájuk azon tanulmányi területeit, amelyekben a helyi továbbtanulás számukra – a pedagógiai program szerint – biztosított, nem kell feltüntetni a jelentkezési lapon és a tanulói adatlapon.

A 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumokba való jelentkezés esetén a tanuló vagy szülője a jelentkezést a központilag kiadott jelentkezési lapon közvetlenül is megküldheti a kiválasztott gimnázium részére. Ezzel egyidejűleg a tanulói adatlapot közvetlenül kell megküldenie a Hivatalnak (az adatlapon meghatározott címre). A felvételi lapok megküldésének (postára adásának) határideje 2017. február 15.

A középiskola felvételi tájékoztatójában megkövetelheti az értékelő lap másolatának a jelentkezési laphoz történő csatolását. Ebben az esetben az értékelő lap másolatban csatolható, az értékelő lapot kiállító iskola általi hitelesítése azonban nem lehet kötelező. Az eredeti értékelő lap a jelentkezőnél marad.

A jelentkező tanulók rangsorolásának módját, a felvételről történő tájékoztatásának előírásait, valamint a jogorvoslati eljárás rendjét és az egyes feladatok határidejét az általános felvételi eljárásra vonatkozó szabályozás szerint, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, illetve a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A felvételt hirdető középfokú iskola a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést megküldi a jelentkezőnek és az általános iskolának. A 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumoknak a tanuló felvételéről szóló értesítést meg kell küldeniük, az elutasításáról szóló értesítést nem kell megküldeniük az általános iskola számára.

9. A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait meghatározó jogszabályok:

– 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

– 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

– 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

– 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete.

Budapest, 2016. október 28.